Op deze pagina vind u informatie over onze diensten.


Algemene voorwaarden

Algemene Cursusvoorwaarden
OPLEIDING SPORTMASSAGE GRONINGEN

DEFINITIES
In deze algemene cursusvoorwaarden wordt verstaan onder:
OSG: Opleidng Sportmassage Groningen(ingeschreven bij KvK Meppel onder nummer: 04038847)
Cursist: natuurlijk persoon die een opleiding volgt

INSCHRIJVING.
Bij inschrijving verplicht de cursist zich het verschuldigde cursusgeld te betalen.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling. Maximum en minimum aantal deelnemers wordt per cursus vastgesteld.
De inschrijving is van kracht op het moment dat het inschrijvingsgeld ontvangen is. De cursist ontvangt dan een bevestiging voor de gehele cursus. Indien de cursist tijdens de cursus stopt vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Het inschrijfgeld bedraagt 20% van het cursusgeld.

BETALING.
Het cursusgeld dient te worden voldaan minimaal 3 weken voor aanvang van de cursus. Bij in gebreke blijven van betaling kan de toegang tot de cursus worden geweigerd.
Het cursusgeld is inclusief inschrijfgeld en administratiekosten.
De cursus voorziet in een of meerdere dagdelen, exclusief verblijfskosten.

ANNULERING
OSG behoudt zich het recht voor, om bij onvoldoende inschrijvingen een opleiding te annuleren.
Indien de cursus door de cursist geannuleerd wordt vindt er (behoudens onderstaande situaties) geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Bij annulering:
Meer dan 2 maanden voor aanvangsdatum cursus: 25% restitutie van het cursusgeld
Meer dan 1 maand voor aanvangsdatum cursus: 10% restitutie van het cursusgeld

AANSPRAKELIJKHEID.
De cursist is gehouden (zelf) te doen onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. OSG aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de direct of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart OSG voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen
OSG aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les) ruimten.
OSG is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding.
OSG opleidingen draagt geen enkele verantwoording voor het beroepsmatig toepassen van massages tijdens of na de opleiding.

DEELNAME
Voor verschillende cursussen is een specifieke vooropleiding noodzakelijk, b.v. sportmassage, dit wordt per cursus bepaald.
De cursist dient melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele proefpersonen.
OSG is bevoegd zonder opgave van redenen een cursist (tijdelijk) de toegang tot, of deelname aan cursussen te weigeren.
U dient tijdens de cursusdagen tijdig aanwezig te zijn.
Een cursusdagdeel geldt alleen wanneer aan dit dagdeel volledig deel is genomen
De cursist moet op de dag van het examen 18 jaar of ouder zijn.
Indien de cursist op de dag van het examen jonger is dan 18 jaar wordt het diploma/certificaat pas uitgereikt bij het bereiken van deze leeftijd.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Tijdens de cursus draagt u geen sieraden of horloges, en zorgt u ervoor dat de nagels kort zijn.
Tijdens de cursus worden geen alcoholische dranken genuttigd en wordt er niet gerookt in de leslokalen.
Copyrights van alle uitgegeven cursusmateriaal behoort tot OSG opleidingen.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE CURSUSVOORWAARDEN
OSG is ten allen tijden gerechtigd deze Algemene Cursusvoorwaarden te wijzigen. De Algemene Cursusvoorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment tot stand waren gekomen. Op latere voorwaarden zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden treden in op 01 januari 2005, hierbij vervallen alle vorig opgestelde voorwaarden.